#

Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân - một nhiệm vụ quan trọng để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, xây dựng Chiến...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin