#

Quốc hội sẽ quyết định việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương

Trong 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết, xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Kỳ họp chia làm 2 đợt Chiều 19/10,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin