#

Huyện Lương Sơn – Hoà Bình: Cải cách hành chính - Chìa khóa thúc đẩy phát triển.

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin