#

Những bất cập trong lĩnh vực đấu thầu cần tháo gỡ

Để hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực đầu tư công, từ năm 2013 Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu. Trong đó, quy định rất rõ những hành vi nghiêm cấm trong quá trình đấu thầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin