#

Hướng dẫn về ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 64/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin