#

Rủi ro, bất cập khi khai thác công nghệ thông qua hình thức góp vốn

Khi tốc độ của khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ thì việc góp vốn hiện nay vào các doanh nghiệp không còn chỉ tập trung vào tài sản hữu hình nữa mà còn cả tài sản vô...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin