#

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19

TÓM TẮT: Từ đầu năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chứng kiến sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Bài viết nhằm phân tích tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các ngân...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin