#

Đề xuất thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin